Vastuullisuus

Yritysvastuumme rakentuu ESG-viitekehyksen ympärille, jossa huomioimme ympäristö-, sosiaalisen sekä hallinnollisen ja taloudellisen vastuun. Koko organisaatiomme toimintaa ohjaavat vastuullisuustavoitteemme, eettiset periaatteemme (code of conduct), ajantasaiset politiikat ja toimintaohjeet sekä ISO 9001-, 45001- ja 14001 -standardit

Meille vastuullisuus tarkoittaa myös avointa viestintää aiheesta. Vuonna 2023 meillä on ensimmäistä kertaa yritystason vastuullisuusohjelma ja mittaristot käytössä, mikä on konkreettinen alku matkalla kohti johtavaa asemaa vastuullisuudessa alallamme. Olemme vasta matkalla tavoitteeseemme, ja sitoutuneet järjestelmällisesti tekemään vaikuttavaa, mitattavaa ja uskottavaa vastuullisuustyötä päästäksemme tavoitteisiimme jo lähitulevaisuudessa. 

Vastuullisuus ja turvallisuus Alltimella
Vastuullisuus ja turvallisuus Alltimella

YK:n Global Compact -aloite

Olemme sitoutuneet Yhdistyneiden Kansakuntien (YK) Global Compact -yritysvastuualoitteeseen. Global Compact on maailman johtava yritysvastuualoite, johon yritykset voivat vapaaehtoisesti liittyä sitoutuessaan edistämään vastuullista liiketoimintaa. Tämä sisältää sitoumuksen YK:n kymmeneen ihmisoikeuksiin, työoloihin, ympäristönsuojeluun ja korruptionvastaiseen toimintaan liittyvään periaatteeseen, sekä YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden (Sustainable Development Goals, SDGs) edistämiseen.

Ympäristövastuu

Hiilijalanjälkemme on keskeisin ympäristövastuun mittarimme. Toimimme kalustointensiivisellä alalla, jossa työkoneiden, -laitteiden ja -ajoneuvojen päästöillä on korostunut rooli. Seuraamme systemaattisesti kalustomme päästöjä ja olemme aloittaneet kalustokantamme sähköistämisen.

Vuonna 2023 raportoimme ensimmäisen kerran myös epäsuorat päästömme (Scope 3), eli koko arvoketjumme hiilijalanjäljen. Merkittävimmät epäsuorien päästöjen aiheuttajamme ovat alihankinnasta syntyvät kalustopäästöt, työmatkustamisen päästöt ja hankintojemme kuljetuksen aiheuttamat päästöt.

2023 on myös ensimmäinen vuosi, kun raportoimme oman toimintamme sekajätteen määrän, jota pyrimme lajittelemalla jatkuvasti vähentämään. Puhtauspalvelujemme toiminnassa ympäristöystävälliset siivousratkaisut auttavat myös asiakkaitamme vähentämään ympäristökuormaansa, ja meille on myönnetty mm. Made Blue -sertifikaatti vettä säästävistä menetelmistä.

Sosiaalinen vastuu 

Useimpiin työtehtäviimme on mahdollista hakeutua ilman koulutusta, ja tärkeä osa sosiaalista vastuutamme onkin mahdollistaa erilaisten ihmisten kiinnittyminen työelämään. Työllistämme vuosittain mm. nuoria, opiskelijoita, iäkkäitä ja pitkäaikaistyöttömiä, joille kaikille haluamme rakentaa mahdollisuuksia toteuttaa itseään työelämässä.

Tärkeimpiä mittareitamme henkilöstömme hyvinvoinnin osalta ovat työtyytyväisyys, sairaspoissaolot sekä tapaturmat ja läheltä piti -tilanteet. Tuemme työntekijöiden fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia erilaisilla tukitoimilla, kuten esihenkilöiden koulutuksilla, henkilöstön koulutusmahdollisuuksilla, laajennetulla työterveydenhoidolla, työsuhdepyöräedulla ja virike- ja hierontaeduilla.

Taloudellinen ja hallinnollinen vastuu

Kaikki konserniyhtiömme ovat sitoutuneet torjumaan korruptiota, lahjontaa, veronkiertoa ja harmaata taloutta. Olemme myös sitoutuneet YK:n Global Compact -aloitteeseen ja näin omaksumme, tuemme ja toteutamme omassa vaikutuspiirissämme näitä ihmisoikeuksiin, työelämän periaatteisiin, ympäristöön ja korruption vastaiseen toimintaan liittyviä perusarvoja. Suhtaudumme vakavasti epäeettiseen toimintaan, minkä takia olemme ottaneet käyttöön eettisen ilmoituskanavan epäiltyjen väärinkäytösten esilletuomiseen.  Toteuttamalla kasvuun ja kannattavuuteen tähtäävää strategiaamme haluamme varmistaa vakaan työpaikan ja positiivisen yhteiskunnallisen vaikutuksemme myös tulevaisuudessa.

Turvallisuus

Päämääränämme on, että jokainen meistä pääsisi työpäivän jälkeen terveenä kotiin. Olemme sitoutuneet noudattamaan voimassa olevia työturvallisuus- ja työterveyslakeja, sekä tavoittelemaan nollaa tapaturmaa, joka on tärkein turvallisuustavoitteemme Alltimella. Seuraamalla työtapaturmien ja läheltä piti -tilanteiden kehitystä pystymme ylätasolla mittaamaan turvallisuuskulttuuriamme ja turvallisuustoimenpiteiden tehoa. Mittaamme onnistumistamme myös esimerkiksi säännöllisillä työhyvinvointikyselyillä, jotka antavat tapaturmamittareita syvempää tietoa organisaation turvallisuuskulttuurista. 

Eettinen ilmoituskanava
Eettisessä ilmoituskanavamme (ns. whistleblowing) voit tuoda anonyymisti esiin epäilyksen lain- tai toimintaohjeidemme vastaisesta toiminnasta
Eettinen ilmoituskanava
Kunnossapidon työntekijä hitsaamassa
Laatu ja sertifikaatit
Tutustu Alltimelle myönnettyihin ISO- ja muihin sertifikaatteihin.
Laatu